TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Thông báo
 • CHƯƠNG TRÌNH TOÀN KHOÁ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025)
 • Thời gian đăng: 25/02/2021 10:18:14 AM
 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV; để cụ thể hoá, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, gắn với các hoạt động của cấp uỷ, chính quyền tỉnh và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV xây dựng Chương trình toàn khoá như sau:

 • 1. Kỳ họp thứ nhất (đã họp ngày 14/10/2020)

  - Bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chức danh Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

  - Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

  2. Kỳ họp thứ 2 (đã họp ngày 21/11/2020)

  - Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  3. Kỳ họp thứ 3(đã họp ngày 30/11/2020)

   - Thảo luận, cho ý kiến Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh uỷ.

  - Cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; dự toán và phân bổ dự toán năm 2021 và Kế hoạch tài chính Nhà nước 05 năm địa phương, giai đoạn 2021 - 2025.

  - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

  4. Kỳ họp tháng 01/2021

  Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh uỷ.

  5. Kỳ họp tháng 3/2021

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2021.

  - Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016-2020; thông qua Nghị quyết chuyên đề về bảo đảm quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2021 - 2025.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIII về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thông qua Nghị quyết về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  - Thông qua Nghị quyết chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của Đảng bộ tỉnh.

  - Công tác cán bộ (chuẩn bị nhân sự Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026).

    6. Kỳ họp tháng 6/2021

  - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020.Thông qua Nghị quyết chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2020 - 2025.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 23/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XII về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Thông qua Nghị quyết chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  - Thông qua Nghị quyết chuyên đề về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 20/12/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XII và Kết luận số 01-KL/TU, ngày 25/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII về Chương trình bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Thông qua Nghị quyết về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 21/6/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

  - Thông qua Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025.

  7. Kỳ họp tháng 9/2021

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

  - Thông qua Đề án kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024); 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2024).

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 21/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XII và Kết luận số 03-KL/TU, ngày 20/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII về Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Thông qua Nghị quyết chuyên đề phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XII về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.Thông qua Nghị quyết chuyên đề phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyếtsố 04-NQ/TU, ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 05-KL/TU, ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII về Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020.Thông qua Nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

  - Cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  8. Kỳ họp tháng 12/2021

  - Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  - Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

  - Cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2021.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  9. Kỳ họp tháng 3/2022

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022.

  10. Kỳ họp tháng 6/2022

  - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; chủ trương giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

  - Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030.

  11. Kỳ họp tháng 9/2022

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

  - Kiểm điểm kết quả thực hiện một số chương trình, dự án trọng điểm.

  12. Kỳ họp tháng 12/2022

  - Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  - Kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

  - Cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2022.

  13. Kỳ họp tháng 3/2023

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.

  - Kiểm điểm kết quả thực hiện một số chương trình, dự án trọng điểm.

  14. Kỳ họp tháng 6/2023

  - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023.

  - Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; sơ kết nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

  15. Kỳ họp tháng 9/2023

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

  - Kiểm điểm đánh giá một số chương trình, dự án trọng điểm.

  - Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

  16. Kỳ họp tháng 12/2023

  - Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

  - Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

  - Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

  - Cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2023.

  17. Kỳ họp tháng 3/2024

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.

  Thống nhất chủ trương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2025-2030.

  18. Kỳ họp tháng 6/2024

  - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

  - Thống nhất định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp (theo chỉ đạo của Trung ương).

  19. Kỳ họp tháng 9/2024

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024.

  - Thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

  - Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết số 13- NQ/TU, ngày 10/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển văn hóa con người Điện Biên đáp ứng ứng yêu cầu phát triển của tỉnh”.

  - Sơ kết, tổng kết một số nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận... để phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh.

  20. Kỳ họp tháng 12/2024

  - Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

  - Kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

  - Chuẩn bị nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

  -Cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2024.

  21. Kỳ họp tháng 3/2025

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2025.

  - Thảo luận các dự thảo văn kiện và chuẩn bị một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

  - Thống nhất yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV.

  - Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.

  22. Kỳ họp tháng 6/2025

  - Tiếp thu ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

  - Tiếp tục chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt Tỉnh uỷ khoá XV.

  - Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2030.

  23. Kỳ họp tháng 9/2025

  - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.

  - Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy.

  - Hoàn tất việc chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự, chương trình, quy chế và các văn bản phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

  Thời gian và nội dung các kỳ họp trên có tính định kỳ; căn cứ Chương trình toàn khoá của Trung ương và điều kiện thực tế, giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ sung các kỳ họp (khi cần thiết) và các nội dung, điều chỉnh thời gian các kỳ họp cho phù hợp.

 • THÔNG BÁO KHÁC: CHUONG-TRINH-TOAN-KHOA-CUA-BAN-CHAP-HANH-DANG-BO-TINH-khoa-XIV-nhiem-ky-2020---2025-
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2020
 • Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: