TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Giới thiệu chung
 • Nhiệm vụ, quyền hạn
 • Thời gian đăng: 23/11/2018 09:04:53 AM
 • Căn cứ vào Quy chế số 01-QC/TU, ngày 09 tháng 1 năm 2021 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Chương I

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ

  Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (gọi tắt là Tỉnh ủy) là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh giữa hai kỳ đại hội, có chức năng lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của Trung ương đối với địa phương. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảng bộ và nhân dân trong tỉnh về tình hình mọi mặt của địa phương và những quyết định của Tỉnh ủy.

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

  1. Lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương, biện pháp triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

  2. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết của Tỉnh ủy. Căn cứ nội dung, tính chất của từng lĩnh vực, Tỉnh ủy ra nghị quyết hoặc kết luận để lãnh đạo. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm. Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm chủ trương, mô hình mới theo chỉ đạo của Trung ương.

  3. Định hướng hoặc quyết định theo thẩm quyền những vấn đề về xây dựng Đảng; công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng theo quy định của Đảng và Điều lệ Đảng.

  - Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, học tập lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng.

  - Lãnh đạo thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

  - Lãnh đạo việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

  - Căn cứ định hướng của Trung ương, xác định phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tại địa phương; chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập Đại hội Đảng bộ tỉnh, hội nghị giữa nhiệm kỳ (nếu có); thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội; chuẩn bị và giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa mới của tỉnh.

  - Lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ trong hệ thống chính trị, bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Trung ương.

  Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

  Căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương, thảo luận, quyết định số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy. Bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.

  Xem xét, giới thiệu và đề nghị bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.

  Giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; tham gia ý kiến về nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước khi giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giới thiệu để đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

  - Thực hiện tự phê bình và phê bình, chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

  - Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định hoặc đề nghị khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, vấn đề đảng tịch theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.

  4. Lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Định hướng đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch dài hạn và trung hạn, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

  Cho chủ trương những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm về kinh tế - xã hội, ngân sách, phát hành trái phiếu địa phương, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm A do tỉnh quản lý.

  Cho ý kiến về quy hoạch, điều chỉnh địa giới hành chính hoặc thành lập, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

  Xem xét, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, ngân sách 6 tháng và hằng năm của tỉnh; định hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

  5. Lãnh đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện của nhân dân.

  6. Quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ; xem xét, cho ý kiến về công tác tài chính đảng hằng năm và cuối nhiệm kỳ.

  7. Xem xét, cho ý kiến về những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ hội nghị Tỉnh ủy; quyết định những vấn đề quan trọng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trung ương giao.

  Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ họp của Tỉnh ủy, có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, của Trung ương; quyết định chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Tỉnh ủy; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy đối với địa phương; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao và những quyết định của mình; báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành. Kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cấp tỉnh những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đột xuất phát sinh vượt quá thẩm quyền.

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

  1. Quyết định triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình, báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, kết luận trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quy định tại Điều 1 Quy chế này. Chủ động đề xuất những vấn đề lớn, quan trọng của tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ.

  2. Lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và của Trung ương. Tổ chức thực hiện thí điểm mô hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

  3. Lãnh đạo cụ thể hóa, thực hiện chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức, cán bộ.

  - Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quy định quản lý tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý cán bộ và cụ thể hóa để quy định các nội dung liên quan về quản lý cán bộ thuộc quyền quản lý.

  - Quyết định các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Chỉ đạo công tác học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn; đấu tranh với các quan điểm sai trái; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng.

  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

  - Căn cứ quy định của Trung ương, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Ban hành quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định chủ trương, giải pháp về xây dựng, quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách cán bộ của hệ thống chính trị thuộc thẩm quyền.

  - Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức trực thuộc các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cơ quan đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện. Cho chủ trương thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các cơ quan thuộc HĐND cấp tỉnh, và cấp huyện; các cơ quan và tổ chức trực thuộc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; các tổ chức hội, quỹ xã hội theo quy định của pháp luật; sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

  - Chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp; cho ý kiến nội dung văn kiện và phê duyệt phương án nhân sự đại hội các đảng bộ trực thuộc, đại hội Ủy ban MTTQ,các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Tỉnh Đoàn Thanh niên) và một số hội quần chúng cấp tỉnh có tính chất đặc thù (Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh).

  - Chuẩn bị nhân sự để Tỉnh ủy xem xét, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến về giới thiệu nhân sự bầu chức danh: Bí thư, phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giới thiệu nhân sự phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo biểu quyết của Tỉnh ủy để thực hiện quy trình bầu cử; giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.

  - Quyết định hoặc thống nhất chủ trương về tuyển chọn, đánh giá, bố trí, phân công công tác; giới thiệu ứng cử, chỉ định; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, cho thôi giữ chức vụ, đình chỉ chức vụ, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chính sách đối với cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền được phân cấp quản lý (trừ các nội dung đã ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết), bảo đảm đúng quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

  - Lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; cho ý kiến về cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố. Cho chủ trương về công tác bầu cử, xây dựng, kiện toàn tổ chức HĐND tỉnh; phương hướng, tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự trong việc chuẩn bị và tiến hành bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; chất lượng sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình; cho ý kiến về việc kết nạp, kết nạp lại đảng viên theo quy định.

  - Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quyết định thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và vấn đề đảng tịch theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương; xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy. Quyết định khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Trung ương.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Cho ý kiến về nội dung, chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; những vấn đề đột xuất quan trọng mà Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến hoặc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thấy cần thiết phải lãnh đạo, chỉ đạo. Lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cho ý kiến định hướng những nội dung quan trọng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chương trình giám sát và phản biện xã hội hằng năm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

  - Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng khối đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện của nhân dân; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

  4. Những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thể ra nghị quyết, kết luận, chỉ thị, thông báo… để lãnh đạo.

  - Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của tỉnh; dự toán thu, chi ngân sách hằng năm trình Tỉnh ủy. Cho chủ trương về quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch liên huyện, vùng huyện; quy hoạch thành phố, thị xã, thị trấn và đô thị mới; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện.

  - Cho chủ trương về kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm do tỉnh quản lý; danh mục các dự án khuyến khích đầu tư xã hội hóa theo hình thức đối tác công - tư.

  - Cho chủ trương sử dụng, phương án phân bổ các khoản chi phát sinh ngoài dự toán đầu năm, nguồn tăng thu ngân sách, nguồn kết dư, quỹ dự trữ tài chính địa phương, các khoản chi hỗ trợ từ các tỉnh bạn, các tổ chức nước ngoài, các khoản hỗ trợ khác, bổ sung cho ngân sách tỉnh (trừ kinh phí hỗ trợ có mục tiêu), có giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên; dưới 03 tỷ đồng thì ủy quyền Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

  - Cho chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; các dự án có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa, xã hội quan trọng; các công trình trọng điểm của tỉnh; các dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ; dự án xử lý chất thải độc hại, chất thải rắn; dự án thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản có tác động ảnh hưởng đến đông dân cư; các dự án có ảnh hưởng đến môi trường sinh thái thuộc trường hợp phải đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định hiện hành; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định của Chính phủ; dự án có vốn đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư công nhóm B do tỉnh quản lý; dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa (từ 10 ha trở lên), đất rừng phòng hộ (từ 20 ha trở lên), đất rừng sản xuất (từ 50 ha trở lên) trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Chủ trương thành lập các khu, cụm công nghiệp và các chương trình, dự án phát triển đô thị, nhà ở thuộc thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt theo quy định.

  - Cho ý kiến về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội địa phương trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ trương xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường có liên quan đến ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

  - Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, ngân sách 6 tháng đầu năm, hằng năm; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 03 tháng, hoặc 9 tháng khi cần thiết.

  - Cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, dân số, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

  5. Quyết định hoặc cho chủ trương, định hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp trên địa bàn, nhất là các tình huống đột xuất liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo...

  6. Định hướng hoạt động công tác nội chính, điều tra, xét xử, truy tố, tư pháp, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp theo quy định.

  7. Lãnh đạo, chỉ đạo tài chính, tài sản của Đảng bộ theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  8. Tham gia ý kiến trong việc xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là những vấn đề có liên quan đến địa phương.

  9. Quyết định những vấn đề quan trọng khác do các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đề nghị; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trung ương và Tỉnh ủy giao.

  10. Ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy thực hiện một số công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

  Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy

  1. Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hằng năm, 6 tháng, hằng quý, hằng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Tỉnh ủy; quyết định triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị các nội dung (báo cáo, đề án, phương án, dự thảo nghị quyết, kết luận…) trình hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung làm việc với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh hoặc khi lãnh đạo yêu cầu cấp ủy đến báo cáo, làm việc.

  2. Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Đảng, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quán triệt, cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị... của Trung ương và của Tỉnh ủy. Chỉ đạo chuẩn bị việc chất vấn tại hội nghị Tỉnh ủy theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định của Đảng và Quốc hội.

  3. Chỉ đạo giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng bộ, những vấn đề đột xuất nảy sinh giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thông qua các nội dung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

  4. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết những công việc theo sự chỉ đạo của Trung ương, theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và những công việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền.

  5. Những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết gồm:

  (1)- Về tổ chức, cán bộ:

  Quyết định thẩm tra những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý khi có vấn đề phải xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị và một số vấn đề quan trọng khác về cán bộ (bằng cấp, học hàm, học vị, độ tuổi, tài sản, thu nhập…) để đưa ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.

  - Cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức các chức danh cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

  - Cho ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, thuyên chuyển, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ thuộc quyền quản lý của đảng đoàn, ban cán sự đảng các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đối với những trường hợp mà các tổ chức đảng thấy cần phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ trước khi quyết định.

  - Chỉ đạo cán bộ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng và Nhà nước.

  - Chỉ đạo tổ chức tuyển chọn đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý để trình Ban Thường vụ quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

  - Tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan Trung ương về đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng… đối với cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của một số cơ quan trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn (trừ cấp trưởng, cấp phó của Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh thuộc quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Chính trị và của tỉnh.

  - Chuẩn y kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư các đảng bộ trực thuộc; ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các đảng bộ trực thuộc. Xem xét, chỉ định bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc; ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng theo đề nghị của cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc đúng với quy định của Điều lệ Đảng.

  - Quyết định hoặc cho ý kiến việc nghỉ hưu, thực hiện chế độ và chính sách tiền lương; việc cử đi học tập, bồi dưỡng, công tác ở trong nước và ngoài nước đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

  - Cho ý kiến về đề nghị, hiệp y xét tặng các loại huân chương, huy chương, các danh hiệu vinh dự Nhà nước, Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho tổ chức và cá nhân thuộc tỉnh và các tập thể, cá nhân ngành dọc Trung ương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

  - Cho ý kiến về việc nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng do nước ngoài và tổ chức quốc tế trao tặng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tặng các hình thức khen thưởng cấp tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thành tích xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy định.

  - Cho ý kiến về kế hoạch đại hội đảng bộ trực thuộc; báo cáo chính trị, đề án nhân sự và đề án tổ chức đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cho ý kiến về số lượng, cơ cấu và giới thiệu nhân sự chủ chốt của các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh (trừ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh) để Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo bầu cử theo quy định.

  - Quyết định phương án phân bổ biên chế và tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.

  - Chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe và chính sách cán bộ; tổ chức tang lễ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý theo đúng chế độ, chính sách quy định.

  - Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi thấy cần thiết.

  (2)- Về công tác nội chính, an ninh, quốc phòng, đối ngoại:

  - Cho ý kiến về chương trình công tác hằng năm và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính.

  - Cho ý kiến về chủ trương xử lý các vấn đề đột xuất có liên quan đến an ninh trên địa bàn, nhất là an ninh chính trị, tôn giáo, dân tộc và an ninh biên giới. Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quân khu II, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và trong chỉ đạo, chỉ huy các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn.

  - Cho ý kiến về chủ trương xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm có liên quan đến an ninh chính trị, đối ngoại hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tư pháp… theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý và những đơn, thư nhiều người ký tên có biểu hiện phức tạp.

  - Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  - Chỉ đạo các chương trình, kế hoạch và hoạt động đối ngoại ở địa phương theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Quyết định hoặc cho chủ trương về nội dung, nhân sự cử đoàn thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi công tác nước ngoài; cho ý kiến cử cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ quản lý đi công tác nước ngoài; cho ý kiến đón tiếp, làm việc với các đoàn nước ngoài và các nội dung về công tác đối ngoại khác theo quy định.

  (3)- Về kinh tế - xã hội:

  - Cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn trụ sở làm việc của các cơ quan đảng, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên.

  - Cho ý kiến về chủ trương thực hiện các cuộc vận động, quyên góp, ủng hộ có huy động đóng góp của nhân dân; chủ trương thành lập các quỹ có sử dụng ngân sách cấp vốn điều lệ; ứng trước dự toán ngân sách tỉnh cho đầu tư và các khoản chi cấp bách khác.

  - Cho chủ trương về tổ chức các lễ kỷ niệm, sự kiện lớn của tỉnh và các sự kiện, cuộc mít tinh kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của các ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

  - Cho ý kiến về chủ trương sử dụng các khoản chi từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, thành phố, các tổ chức trong và ngoài nước cho các nhu cầu phòng, chống thiên tai, cứu trợ khẩn cấp… (trừ những trường hợp thiên tai, cứu trợ đặc biệt khẩn cấp, không có điều kiện họp Thường trực Tỉnh ủy thì ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định, sau đó báo cáo lại Thường trực Tỉnh ủy).

  - Cho ý kiến đối với các nội dung mà Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các ngành và các huyện, thị, thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thấy cần thiết báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

  Những công việc được ủy quyền nêu trên, nếu có vấn đề phức tạp hoặc khi xét thấy cần thiết thì Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi quyết định. Trong phạm vi được ủy quyền, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy có hiệu lực thực hiện như quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  6. Kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ và các công việc được Ban Thường vụ ủy quyền, Thường trực Tỉnh ủy có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ trong phiên họp gần nhất.

  Chương II

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁ NHÂN

  Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

  1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

  2. Chủ động đề xuất ý kiến với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các vấn đề đột xuất, phức tạp vượt thẩm quyền.

  3. Chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và đoàn kết trong Đảng; không nói trái, làm trái nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy; kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng.

  Cùng với cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng nơi công tác, lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ quan, tổ chức, ngành, địa phương được phân công phụ trách.

  4. Gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Thường xuyên tự soi mình với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và đề ra giải pháp khắc phục. Tích cực góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ở đơn vị mình sinh hoạt, công tác.

  Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh; xây dựng gia đình văn hóa; không để vợ (hoặc chồng), con lợi dụng làm những việc trái quy định của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của cơ quan, đơn vị. Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

  5. Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công và điều động của cấp có thẩm quyền; có quyền trình bày ý kiến khi các cơ quan có thẩm quyền đánh giá, nhận xét, quyết định bố trí công tác, thi hành kỷ luật đối với mình.

  6. Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm hoặc tham gia chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc cơ quan, tổ chức, ngành, địa phương được phân công phụ trách. Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm đối với những sai phạm của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp.

  7. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình theo quy định của Đảng. Hằng năm tự phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách công tác, ý thức tổ chức, kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến góp ý, nhất là các hạn chế, khuyết điểm của mình hoặc có liên quan đến mình. Có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kỳ kiểm điểm và khuyết điểm do cấp có thẩm quyền kết luận và khuyết điểm được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

  Thực hiện phê bình, chất vấn về hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các thành viên khác theo quy định. Cá nhân được phê bình, chất vấn có trách nhiệm tiếp thu, giải trình và trả lời rõ ràng về các nội dung phê bình, chất vấn.

  8. Tích cực, tự giác học tập, cập nhật thông tin, kiến thức mới và được bồi dưỡng, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn.

  9. Tham dự đầy đủ các phiên họp Tỉnh ủy; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết, quyết định, văn bản của Tỉnh ủy và cùng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo thực hiện. Phối hợp chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia các ban chỉ đạo, tiểu ban, tổ công tác hoặc các hình thức tổ chức khác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi được phân công.

  10. Có quyền bầu cử, ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

  11. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn của Đảng, Nhà nước.

  12. Được cung cấp và yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời về hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh; về tình hình trong nước và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ.

  Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 4 của Quy chế này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  1. Chỉ đạo việc chuẩn bị các nghị quyết, quyết định, văn bản của Ban Thường vụ, Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các nội dung theo phân công của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Thường vụ; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cùng tập thể Ban Thường vụ chịu trách nhiệm về những quyết định đó.

  2. Trực tiếp giải quyết hoặc chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết công việc và những kiến nghị của các tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực, phạm vi được phân công phụ trách. Đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khác thì chủ động trao đổi với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ có liên quan hoặc báo cáo với đồng chí Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

  3. Chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo theo chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác cán bộ của các ban, ngành, địa phương trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

  Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bí thư Tỉnh ủy

  1. Chủ trì các công việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; chủ trì và kết luận các hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; chủ động đề xuất, trao đổi trong Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định. Chủ trì các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh.

  2. Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và nhân dân, trực tiếp tổ chức quán triệt trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nghị quyết, chỉ thị... của Đảng; chỉ đạo và định hướng chuẩn bị những đề án quan trọng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảngđể Tỉnh ủy hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định.

  3. Tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và tham gia Đảng ủy Quân khu II; trực tiếp nắm và chỉ đạo những vấn đề cơ mật về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, về công tác bảo vệ Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức, cán bộ ở địa phương; trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ trì việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo Tỉnh ủy, việc chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định. Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chủ trương, biện pháp để cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy; bảo đảm sinh hoạt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy và trong Đảng bộ.

  4. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết theo định kỳ việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị... của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương; thay mặt Tỉnh ủy báo cáo với Trung ương và thông báo cho cấp dưới về tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở địa phương và hoạt động của cấp ủy theo quy định; khi cần thiết trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình của địa phương và chịu trách nhiệm cá nhân về những nội dung báo cáo đó.

  5. Chỉ đạo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ; tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Chỉ đạo đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh và HĐND tỉnh theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cán bộ, đảng viên báo cáo về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, khi cần thiết.

  6. Thay mặt Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

  1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc chỉ đạo chuẩn bị, thẩm định dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình hoạt động toàn khoá của Tỉnh ủy; chương trình công tác năm, 6 tháng, hằng quý, hằng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Tỉnh ủy và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện Quy chế và chương trình đã đề ra; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy.

  2. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy điều hành hoạt động cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy để giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng bộ. Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư ủy quyền; thay mặt Bí thư khi Bí thư đi vắng.

  3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các ban Đảng tỉnh và phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy; phối hợp công tác giữa các tổ chức đảng, nhà nước, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện  nghị quyết, chỉ thị... của Đảng và của cấp ủy tỉnh. Chủ trì cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, địa phương xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, hoặc những việc do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực, địa phương đề nghị.

  4. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể:Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, cải cách tư pháp; công tác đối ngoại; công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng; thẩm tra những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi có vấn đề phải xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác về cán bộ (bằng cấp, học hàm, học vị, độ tuổi, tài sản, thu nhập…); việc cán bộ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng và Nhà nước;chỉ đạo nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, nhân rộng những điển hình tiên tiến về tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Đảng; công tác tài chính Đảng, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, công tác lưu trữ, cơ yếu, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo mật theo quy định. Đề xuất với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề cần quan tâm giải quyết thuộc các lĩnh vực, nhiệm vụ mình phụ trách.

  5. Thay mặt Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký một số văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và sự phân công của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

  Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

  1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về toànbộ hoạt động của UBND tỉnh và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật; cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành trong Ủy ban nhân dân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

  2. Làm Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh; chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân ở địa phương.Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và của cơ quan Nhà nước cấp trên về những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch trung hạn, dài hạn và hằng năm; chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án cụ thể về kinh tế - xã hội và ngân sách, về quốc phòng, an ninh, về hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài… để trình hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, quyết định theo chương trình làm việc.

  3. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng, công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và hoạt động đối ngoại của địa phương; chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn và các công việc chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu; trực tiếp phụ trách Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

  4. Thường xuyên báo cáo với đồng chí Bí thư, với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của Ban cán sự đảng UBND vàhoạt động của UBND tỉnh; chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm và phạm vi công tác của UBND tỉnh cần báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với đồng chí Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch HĐND tỉnh trong xử lý công việc, để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng và chính quyền, phối hợp để xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: