TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Văn bản > Văn bản Đảng của Tỉnh ủy, Thành ủy
  DANH SÁCH VĂN BẢN CỦA ĐẢNG - Văn bản Đảng của Tỉnh ủy, Thành ủy
  1-30 of 119<  1  2  3  4  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Kế hoạch số 58-KH/TU 25/7/2022 Kế hoạch thực Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tac kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
  Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
  Chỉ thị số 13-CT/TU 21/12/2021 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
  Nghị quyết số 18-NQ/TU 10/12/2021 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
  Nghị quyết số 17-NQ/TU 10/12/2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Nghị quyết số 16-NQ/TU 29/11/2021 về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển đô thị theo hướng hiện đại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
  Đề án số 02-ĐA/TU 01/10/2021 thí điểm thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh
  Quyết định số 1254-QĐ/TU 01/10/2021 về việc ban hành Quy chế thí điểm thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh
  Kế hoạch số 35-KH/TU 06/12/2021 Kế hoạch thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh năm 2021 và đợt 1 năm 2022
  Nghị quyết số 15-NQ/TU 18/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025
  Kế hoạch số 33-KH/TU 16/11/2021 Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
  Nghị quyết số 14-NQ/TU 10/11/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
  Chỉ thị số 09-CT/TU 23/6/2021 Chỉ thị về lãnh đạo đại Hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027
  Chị thị số 11-CT/TU 27/9/2021 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong tình hình hình mới
  Chỉ thị số 12-CT/TU 10/11/2021 Chị thị về tăng cường đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn tỉnh trong tình hình mới
  Nghị quyết số 13-NQ/TU 01/10/2021 Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  Chỉ thị số 10-CT/TU 09/9/2021 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Ðại hội đại biểu Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ðiện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
  Quy chế 05-QC/TU 30/8/2021 Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm gửi, nhận văn bản trên mạng Internet trong các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Quy định số 02-QĐ/TU 30/8/2021 Quy định việc quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Quy định số 01-QĐ/TU 30/8/2021 Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet trong các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
  Chương trình số 43-CTr/TU 26/8/2021 Chương trình công tác tháng 9/2021
  Công văn số 353-CV/TU 24/8/2021 Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy
  Quy định số 04-QĐ/TU 18/10/2018 Quy định về trách nhiệm và phân công cấp uỷ viên, cán bộ, chuyên viên các ban của cấp uỷ dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ
  Quyết định số 4275-QĐ/TU 18/10/2018 Quyết định về việc ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ
  Công văn số 340-CV/TU 18/8/2021 Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
  Chương trình số 02-CTrHĐ/TU 29/7/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Nghị quyết số 12-NQ/TU 29/7/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
  Nghị quyết số 11-NQ/TU 29/7/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
  Nghị quyết số 10-NQ/TU 29/7/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  Nghị quyết số 09-NQ/TU 29/7/2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
  1-30 of 119<  1  2  3  4  >
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: