TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Văn bản > Văn bản của Trung Ương
  DANH SÁCH VĂN BẢN CỦA ĐẢNG - Văn bản của Trung Ương
  1-30 of 68<  1  2  3  >
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
  Chỉ thị số 14-CT/TW 01/7/2022 Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
  Quy định số 69-QĐ/TW 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
  Nghị quyết số 18-NQ/TW 06/16/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
  Nghị quyết số 21-NQ/TW 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Nghị quyết số 20-NQ/TW 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
  Quy định số 67-QĐ/TW 02/6/2022 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Kết luận số 35-KL/TW 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
  Quy định số 65-QĐ/TW 28/4/2022 Về luân chuyển cán bộ
  Quyết định số 505-QĐ/UBKTTW 14/4/2022 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng
  Quyết định số 61-QĐ/TW 08/3/2022 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương
  Kết luận số 28-KL/TW 21/02/2022 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
  Hướng dẫn số 21-HD/VPTW 04/3/2013 một số điểm Quy định cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước
  Quyết định số 99-QĐ/TW 30/5/2012 về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
  Công văn số 141-CV/VPTW/nb 17/3/2011 Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phí
  Quyết định số 342-QĐ/TW 28/12/2010 Ban hành Quy định về chế độ đảng phí
  Hướng dẫn số 36-HD/VPTW 03/4/2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
  Quy định số 57-QĐ/TW 08/02/2022 Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
  Chỉ thị số 12-CT/TW 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
  Quyết định số 345-QĐ/UBKTTW 22/12/2021 Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng
  Chỉ thị số 13-CT/TU 17/01/2022 về lãnh đạo hoạt động công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
  Quy định số 50-QĐ/TW 27/12/2021 Về công tác quy hoạch cán bộ
  Quy định số 46-QĐ/TW 03/12/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy
  Hướng dẫn số 02-HD/TW 09/12/2021 thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
  Kế hoạch số 03-KH/TW 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ''tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
  Chỉ thị số 11-CT/TW 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
  Quy định số 37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định về những điều đảng viên không được làm
  Quyết định số 35-QĐ/TW 15/10/2021 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
  Kết luận số 21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
  Kết luận số 14-KL/TW 22/9/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
  1-30 of 68<  1  2  3  >
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: