TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Thông báo
 • Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch năm 2022
 • Thời gian đăng: 14/05/2022 08:56:18 AM
 • Hội đồng thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022 Thông báo một số nội dung sau:

  1. Triệu tập 46 cán bộ, công chức, viên chức dự thinâng ngạch lên cán sự, chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022(có danh sách kèm theo).

  2. Các cơ quan, đơn vị Thông báo đến cán bộ, công chức có tên trong danh sách dự thi các nội dung sau:

  2.1. Thời gian, địa điểm

  a) Buổi sáng, ngày 26/5/2022

  - Từ 7h30’ đến 8h15’: Khai mạc kỳ thi tại Trường Chính trị tỉnh (địa chỉ phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ).

  - Từ 8h30’ đến 11h00’: Tại Trường Chính trị tỉnh (địa chỉ phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ) thi trắc nghiệm trên giấy môn Ngoại ngữ.

  b) Buổi chiều, ngày 26/5/2022

  Từ 14h00' đến 17h00': Tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn Kiến thức chung.

  c) Ngày 27/5/2022 thi viết

  Buổi sáng từ 07h30’ đến 11h00: Tại Trường Chính trị tỉnh thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức thi viết.

  2.2. Lệ phí thi

  Mức thu lệ phí thi là 700.000đ (bảy trăm nghìn đồng)/01 thí sinh, nộp tại Phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chậm nhất ngày 25/5/2022. Sau thời gian trên, thí sinh nào không nộp lệ phí dự tuyển thì không đủ điều kiện dự thi.

  2.3. Danh mục tài liệu ôn thi

  a) Đối với môn thi Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ: Hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung 526 câu. Hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh 180 câu (bao gồm 90 câu đối với ngạch chuyên viên chính, 90 câu đối với ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống).

  b) Đối với môn chuyên môn, nghiệp vụ:

  - Ngạch chuyên viên chính: Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII), Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ gần đây; Văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh khóa XIV, các văn bản nghị quyết của tỉnh; 05 chuyên đề gồm: chuyên đề 1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Chuyên đề 2. Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay; Chuyên đề 3. Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Chuyên đề 4. Nền hành chính và cải cách hành chính Nhà nước. Chuyên đề 5. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.

  - Ngạch chuyên viên và tương đương gồm 05 chuyên đề: Chuyên đề 1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Chuyên đề 2. Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay; Chuyên đề 3. Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Chuyên đề 4. Nền hành chính và cải cách hành chính Nhà nước. Chuyên đề 5. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.

  - Ngạch cán sự: gồm 4 chuyên đề, chuyên đề 1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Chuyên đề 2. Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay; Chuyên đề 3. Xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Chuyên đề 4. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.

   

  Xem thêm các nội dung: Thông báo triệu tập

  Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn thi kiến thức chung

   Ngân hàng câu hỏi thi tiếng Anh ngạch Chuyên viên chính

  Ngân hàng câu hỏi thi tiếng Anh ngạch chuyên viên

                            

  Trần Hoài Nam, VPTU.

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: