TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Tin tức > Tin thông tin tuyên truyền
 • TIN TỨC TRONG CHUYÊN MỤC: Tin thông tin tuyên truyền
 • Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của toàn hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 là 2,234 triệu, trong đó có 65.980 giáo viên bổ sung cho các địa phương
  Lượt đọc: 42
  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 (không bao gồm biên chế của Công an, Quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố) đến hết năm 2026 là 2,234 triệu biên chế.
  >>> Chi tiết
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII
  Lượt đọc: 58
  Ngày 3/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
  >>> Chi tiết
  Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục tinh giản biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026
  Lượt đọc: 67
  Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.
  >>> Chi tiết
  Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
  Lượt đọc: 59
  Ngày 20/7/2022, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ký Quy định số 09-QĐ/TU về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (thay thế Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 18/6/2018)
  >>> Chi tiết
  Hành trình hiện thực hóa khát vọng của ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên
  Lượt đọc: 57
  Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là một trong những điểm mới của Đại hội XIII của Đảng và được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại phiên khai mạc Đại hội: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tại Đại hội XIII của Đảng, khát vọng phát triển đất nước không chỉ là một trong những yếu tố quan trọng làm nên chủ đề của Đại hội, mà còn được cụ thể hóa bằng các mục tiêu hết sức cụ thể trong các văn kiện; điều đó thể hiện rõ quyết tâm nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội.
  >>> Chi tiết
  Sắp xếp lại việc thực hiện thí điểm các mô hình đã triển khai tại huyện Điện Biên và thị xã Mường Lay
  Lượt đọc: 54
  Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký Công văn số 816-CV/TU, ngày 25/7/2022 về việc triển khai, thực hiện Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:
  >>> Chi tiết
  Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp
  Lượt đọc: 70
  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký Thông báo kết luận số 16 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
  >>> Chi tiết
  Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Lượt đọc: 72
  Ngày 23/6/2022, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu một số nội dung của Kết luận.
  >>> Chi tiết
  Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
  Lượt đọc: 113
  Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trang thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh Điện Biên trân trọng giới thiệu một số nội dung của Nghị quyết.
  >>> Chi tiết
  Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Lượt đọc: 99
  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
  >>> Chi tiết
  Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  Lượt đọc: 192
  Ngày 16/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Điện Biên trân trọng giới thiệu một số nội dung của Nghị quyết.
  >>> Chi tiết
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
  Lượt đọc: 172
  Ngày 16/6/2022, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trang thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh xin giới thiệu một số muc tiêu, tầm nhìn của Nghị quyết:
  >>> Chi tiết
  Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Lượt đọc: 145
  Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ngày 13/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW với một số nội dung chính như sau:
  >>> Chi tiết
  Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
  Lượt đọc: 199
  Ngày 08/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với một số nội dung chủ yếu sau:
  >>> Chi tiết
  Bộ Chính trị ban hành quy trình 5 bước về luân chuyển cán bộ
  Lượt đọc: 202
  Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký quy định về luân chuyển cán bộ (Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022).
  >>> Chi tiết
  Thời điểm bổ nhiệm, chuyển xếp lương ngạch Kiểm tra Đảng
  Lượt đọc: 135
  Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quyết định số 505-QĐ/UBKTTW, ngày 14/4/2022 về quy định tiêu chuẩn, chức danh và bổ nhiệm ngạch Kiểm tra Đảng (Kiểm tra viên của Đảng, mã ngạch 04.025A; Kiểm tra viên chính của Đảng, mã ngạch 04.024A; Kiểm tra viên cao cấp của Đảng, mã ngạch 04.023A).
  >>> Chi tiết
  Ban Bí thư quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước
  Lượt đọc: 413
  Ngày 08/3/2022, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 60-QĐ/TW về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.
  >>> Chi tiết
  Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022
  Lượt đọc: 770
  Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), Ban Chỉ đạo Giải ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung). Văn phòng Tỉnh uỷ Điện Biên trân trọng thông tin tới độc giả.
  >>> Chi tiết
  Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
  Lượt đọc: 1184
  Ngày 08/2/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ký ban hành Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Quy định nêu rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị và cao cấp lý luận chính trị; đồng thời phân cấp nhiệm vụ đào tạo, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo.
  >>> Chi tiết
  Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028
  Lượt đọc: 1383
  Ngày 17/01/2022, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Điện Biên xin giới thiệu nội dung Chỉ thị:
  >>> Chi tiết
  1-20 of 44<  1  2  3  >
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: