TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tuyên truyền các nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
 • Thời gian đăng: 02/08/2022 04:11:06 PM - Lượt đọc: 54
 • Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 27/7/2022 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 • Việc thực hiện kế hoạch này nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, hành động.

  1-dai-bieu.jpg

  Đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu tỉnh Điện Biên vào ngày 21/7/2022.

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời; đảm bảo nội dung cơ bản, cốt lõi tới các tầng lớp nhân dân.

  Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước tatrở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

  Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Các đảng bộ trực thuộc tỉnh chưa kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc thì tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết trong 1,5 ngày; hoàn thành trước 15/8/2022. Cấp cơ sở, đối với các chi, đảng bộ chưa tham dự Hội nghị trực tuyến từ Trung ương thì tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt trong 01 ngày, hoàn thành trước 20/8/2022.Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp căn cứ các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến sâu rộng nội dung các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp.

  Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trước ngày 30/8/2022.Các cấp ủy, tổ chức đảng trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy cấp trên, lựa chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp mình. Cấp ủy cấp huyện và tương đương hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trước ngày 30/9/2022. Cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng hoàn thành xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trước ngày 30/10/2022.

  Tin, ảnh: Minh Thùy

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: