TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội
 • Thời gian đăng: 23/06/2020 02:59:24 PM - Lượt đọc: 1854
 • Ðiện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài 455,57km tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc. Dân số của tỉnh hiện trên 55 vạn người, gồm 19 dân tộc anh em, trong đó: Dân tộc Thái chiếm 37,9%, dân tộc Mông 34,8%, dân tộc Kinh 18,4%, còn lại là các dân tộc khác. Ðiện Biên là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh đối với thế trận phòng thủ của cả nước và Quân khu 2.
 • Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn tham quan mô hình học cụ huấn luyện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Đức Hạnh

  Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, Ðảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh vững mạnh về mọi mặt, giành được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế - xã hội (KT - XH) ngày càng phát triển, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh (QP - AN) được tăng cường.

  Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định mục tiêu “... Phát huy truyền thống lịch sử Ðiện Biên Phủ, sức mạnh đoàn kết các dân tộc và những thành quả đã đạt được; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tập trung phát triển KT - XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm QP - AN, phấn đấu xây dựng Ðiện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Triển khai thực hiện, các cấp, ngành, LLVT và nhân dân các dân tộc đã tập trung phát triển KT - XH, tăng cường QP - AN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Ðể nhiệm vụ tăng cường QP - AN gắn với phát triển KT - XH đạt hiệu quả, tỉnh đã xác định phương hướng, giải pháp, nội dung sát với thực tế địa phương và được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động. Từ đó các cấp, ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo phương châm: Tập trung đẩy mạnh phát triển KT - XH, đồng thời tham gia tích cực vào việc tăng cường tiềm lực QP - AN. LLVT tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ tăng cường tiềm lực QP - AN và tham gia phát triển KT - XH ở địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững. Trong đó xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH, quy hoạch thế trận quân sự, quốc phòng đảm bảo cả mục tiêu KT - XH và QP - AN theo hướng: Mỗi bước phát triển KT - XH là một bước tăng cường tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, thế trận khu vực phòng thủ trên địa bàn; QP - AN được tăng cường là tiền đề vững chắc để đẩy mạnh phát triển KT - XH ở địa phương. Thực hiện tốt việc quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH gắn với củng cố QP - AN, tỉnh Ðiện Biên đã đạt được những kết quả quan trọng như: Quy hoạch phát triển nông - lâm nghiệp bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và bảo đảm tích lũy cho nhu cầu của khu vực phòng thủ; quy hoạch mạng lưới giao thông, phát triển bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm kết hợp phục vụ dân sinh với phục vụ QP - AN; hệ thống y tế kết hợp quân - dân y; quy hoạch, bố trí dân cư đều gắn với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh...

  Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục QP - AN. Tỉnh xác định rõ: Giáo dục QP - AN là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần thiết thực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng cho 17.789 cán bộ, công chức, đảng viên đối tượng 3 và 4. Tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP - AN các cấp và các cơ quan chức năng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục QP - AN cho 84.422 học sinh, sinh viên trong các nhà trường cả học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, như: Hội thi, hội thao quốc phòng, tham quan các di tích, gặp mặt nhân chứng lịch sử... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ðiện Biên Phủ mở các chuyên mục quốc phòng toàn dân và chuyên trang quốc phòng - an ninh... tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

  Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, nòng cốt là LLVT chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ ở các cấp, kế hoạch phòng chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo quy hoạch tổng thể của tỉnh. Trong quá trình xây dựng khu vực phòng thủ chú trọng về chiều sâu, coi trọng đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương... Ðồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP - AN cho cán bộ các cấp, nâng cao trình độ tác chiến cho LLVT. Việc tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ còn nhằm đạt mục tiêu gắn với thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng nông thôn mới, xây dựng “thế trận lòng dân”. Nhờ đó, những năm qua LLVT tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch hiệp đồng, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống về QP - AN, đối ngoại; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

  Giữ vững QP - AN đã tạo điều kiện thúc đẩy KT - XH của tỉnh phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt 20.056 tỷ đồng, tăng 1,78 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,83%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 38,25 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 23,96% (năm 2015) xuống 18,22% (năm 2020), công nghiệp - xây dựng tăng từ 21,74% (năm 2015) lên 22,65% (năm 2020), dịch vụ tăng từ 51,71% (năm 2015) lên 54,19% (năm 2020). Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 55.257 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.794,01 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục đà phát triển, thu hút các thành phần kinh tế tham gia. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 55.892,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 12,79%/năm. Các mặt văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 48,14% năm 2016 ước xuống còn 30,67% năm 2020, bình quân giảm 3,49%/năm.

 • Tác giả: Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: