TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Một số kết quả nổi bật trong công tác dân vận tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2022
 • Thời gian đăng: 18/07/2022 10:42:52 AM - Lượt đọc: 92
 • Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được những kết quả tích cực tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,81% so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong hệ thống chính trị tăng cường phối hợp, thực hiện công tác dân vận đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
 • Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết số 14- NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 1557-QĐ/TU, ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 30/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022- 2025.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Phủ. Chỉ đạo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

  Công tác dân vận các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp được nâng lên; các hoạt động giám sát, khảo sát, lịch tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh được niêm yết, công khai, kịp thời. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1707/KH-UBND ngày 09/6/2022 triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2026; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, triển khai đồng bộ, có hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp xã, tập trung giám sát các chuyên đề liên quan mật thiết đến đời sống Nhân dân. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tổ chức 256 cuộc tiếp xúc cử tri, nắm bắt, tổng hợp 759 lượt ý kiến, kiến nghị của cử triý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có giải pháp giải quyết kịp thời.

  Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo tỉnh. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tổ chức thực hiện gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đến nay, đã có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 23 xã cơ bản đạt chuẩn. Ngoài ra, các địa phương đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hàng nghìn mét đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công lao động để tham gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Tiến hành kiểm tra Kết luận 101-KL/TW ngày 13/9/2014 của Ban Bí thư về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới tại 02 BCĐ 160 huyện Nậm Pồ, huyện Tuần Giáo; khảo sát nắm tình hình về công tác giải quyết các tà đạo tại huyện Mường Nhé. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

  z3568688333275_fc4f122ea208ead2df5e4360cf1420f6.jpg

  Đồng chí Lò Văn Mừng, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh

  chủ trì Hội nghị tại đầu cầu tỉnh Điện Biên

  Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1)-Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về công tác dân vận; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 1557-QĐ/TU, ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 30/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2022- 2025.Chỉ đạo việc sơ, tổng kết một số văn bản của Đảng về công tác dân vận. Tập trung thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác dân vận năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đề ra đúng chương trình, kế hoạch. (2)- Tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động của các Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, Ban Chỉ đạo 160 tỉnh... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện của các địa phương, đơn vị nhất là giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. (3)-Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung công tác dân vận của chính quyền; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, đơn vị. (4)- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân vận, điển hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực; vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo.Hệ thống dân vận các cấp triển khai tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ III, tỉnh Điện Biên năm 2022. (5)-Tăng cường công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để kịp thời nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; theo dõi, báo cáo với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến trình đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội đặc thù.

                                                  Tin, ảnh: Đào Ái

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: