TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Điện Biên 6 tháng đầu năm 2022
 • Thời gian đăng: 11/07/2022 06:21:51 PM - Lượt đọc: 100
 • 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng:
 • Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị: Thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Điện Biên; sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; sau sắp xếp, cấp tỉnh có 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm 03 phòng chuyên môn, giảm 05 chi cục, giảm 15 phòng trực thuộc chi cục. Triển khai việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị, Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy. Tổ chức thành công thí điểm thi tuyển 05 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phó các sở, ngành tỉnh (Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) và kỳ thi nâng ngạch công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2022.

  Tập trung quán triệt kịp thời, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Ban hành Quy định số 05-QĐ/TU về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định số 06-QĐ/TU về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 07-QĐ/TU về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, chế độ nghỉ dưỡng, thăm hỏi đối với một số chức danh cán bộ, đối tượng chính sách; Quy định số 08-QĐ/TU về tổ chức lễ tang và đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh.

  Đến ngày 30/5/2022, toàn tỉnh kết nạp mới 772 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 43.737 đảng viên, với 628 tổ chức cơ sở đảng (234 đảng bộ cơ sở, 394 chi bộ cơ sở), xóa 12 bản chưa có chi bộ; có 925/1.445 trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên, chiếm 64,19%; tập trung phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (thành lập mới 02 tổ chức đảng)

  z3558904266666_582f4d17deeef9bbd8d75619feca55d9.jpg

  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn chủ trì Hội nghị giao ban khối Đảng tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

  Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định, quy chế về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của tỉnh.

  Thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra, gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số sở, ngành tỉnh theo kế hoạch.

  Tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng tại các thôn, bản chưa có chi bộ, từng bước hoàn thành mục tiêu xóa thôn bản chưa có chi bộ; phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; thực hiện chủ trương trưởng, thôn bản là đảng viên. Kịp thời thực hiện kiện toàn cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra, lãnh đạo quản lý các cấp theo quy định…

  Trần Hoài Nam, VPTU.

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: