TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Tỉnh ủy Điện Biên: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia
 • Thời gian đăng: 18/04/2019 10:54:29 AM
 • Vừa qua, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành văn bản gửi các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy và Hội Luật gia tỉnh. Văn bản nêu rõ:
 • Thực hiện Thông báo số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 kết luận của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị đô 56-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam (viết tắt là Thông báo số 50-TB/TW); Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

  Hỉnh ảnh minh họa

  1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác của Hội Luật gia, trọng tâm là Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị khoá VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thứ khoá XI  về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị; Thông báo số 50-TB/TW. Ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về vị trí, tầm quan trọng của Hội Luật gia các cấp trong tình hình hiện nay.

  2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của các cấp hội luật gia; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dưng, củng cố tổ chức, bộ máy các cấp hội, quan tâm phát triển hội viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước liên quan đến công tác của Hội; định kỳ nghe báo cáo và chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ cho các cấp Hội; tạo điều kiện để các cấp hội tham gia sinh hoạt và giao ban định kì trong khối nội chính ở địa phương.

  3. Ban cán sự đảng Uỷ ban Nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội luật gia tỉnh; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

  4. Hội Luật gia tỉnh:

  - Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội bám sát nội dung Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của các cấp hội. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Điện Biên lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023, bảo đảm bám sát các yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

  - Tích cự vận động, tập hợp những người đã và đang làm công tác pháp luật trên địa bàn tỉnh tham gia vào Hội; thu hút, tạo điều kiện để hội viên là luật gia trẻ, luật gia là người dân tộc tham gia các hoạt động của Hội. Thường xuyên quan tâm giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của hội viên.

  - Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

  - Tăng cường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tham gia giám sát và phản biện xã hội; tích cực vận động, đấu tranh ngăn chặn, phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng.

  5. Các huyện, thị, thành uỷ quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Luật gia tại cơ sở; động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức địa phương tham gia công tác Hội; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội Luật gia triển khai các hoạt động tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

  6. Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung tại văn bản này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.

 • Nguồn tin: hoiluatgiavn.org.vn
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: