TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Trang chủ > Văn bản > Tư liệu - Văn kiện Đảng
  DANH SÁCH VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC: Tư liệu - Văn kiện Đảng
  1-30 of 57<  1  2  >
  Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
  Chỉ thị số 12-CT/TW 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
  Chỉ thị số 11-CT/TW 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022
  Quyết định số 35-QĐ/TW 15/10/2021 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
  Kết luận số 21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
  Kết luận số 14-KL/TW 22/9/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
  Hướng dẫn số 01-HD/TW 28/9/2021 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
  Chỉ thị số 10-CT/TW 25/9/2021 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc
  Kết luận số 15-KL/TW 21/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
  Bài phát biểu 16/8/2021 Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tựa đề: "Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".
  Quy định số 30-QĐ/TW 19/8/2021 Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký
  Quyết định số 28-QĐ/TW 16/8/2021 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chỉ thị số 08-CT/TW 20/8/2021 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
  Chỉ thị số 07-CT/TW 06/7/2021 Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
  Quy định số 213-QĐ/TW 02/01/2020 Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
  Kết luận số 18-KL/TW 22/9/2017 Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới
  Kết luận số 13-KL/TW 16/8/2021 Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
  Kết luận số 12-KL/TW 12/8/2021 Kết luận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
  Quy định số 22-QĐ/TW 28/7/2021 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
  Quyết định số 27-QĐ/TW 10/8/2021 Quyết định của Ban Bí thư về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021 - 2025
  Quy định số 24-QĐ/TW 30/7/2021 Quy định thi hành điều lệ Đảng
  Quy định số 11-QĐ/TW 19/05/2021 Quy định về trường chính trị chuẩn
  Kết luận số 08-KL/TW 15/06/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
  Kết luận số 07-KL/TW 11/6/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
  Kết luận số 06-KL/TW 10/6/2021 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
  Kết luận số 05-KL/TW 03/06/2021 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
  Kết luận số 02-KL/TW 18/5/2021 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
  Kết luận số 01-KL/TW 18/5/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Quyết định số 23-QĐ/TW 30/7/2021 Quyết định của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
  Nghị quyết số 02-NQ/TW 12/6/2021 Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình hình mới
  Chỉ thị số 07-CT/TW 06/7/2021 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
  1-30 of 57<  1  2  >
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: