TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy
 • Thời gian đăng: 04/06/2020 10:51:51 AM
 • Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh: Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết không đúng. Văn phòng cấp ủy giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Ðảng, cho nên phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, lao động của văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy Ðiện Biên nói riêng luôn tận tụy, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, sáng tạo trong công việc, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp ủy giao.
 •                                  Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy họp phân công nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Trung

  Quá trình xây dựng và phát triển của Ðảng bộ tỉnh đã ghi nhận công lao đóng góp quan trọng của Văn phòng Tỉnh ủy. Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp và phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy, cùng với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan đầu mối trong tổ chức, triển khai, đảm bảo sự thông suốt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

  Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trực tiếp là Thường trực Tỉnh uỷ; sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các cấp, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương, nhất là các ban Ðảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ đã từng bước trưởng thành, đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm, chương trình công tác hàng tháng... nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; có nhiều tiến bộ trong xây dựng, thẩm tra, thẩm định, góp ý vào các đề án trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy… Chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ lãnh đạo; tích cực đôn đốc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất. Thực hiện tốt công tác văn bản hóa các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Thường trực Tỉnh ủy (Từ năm 2015 đến nay, đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành trên 35 nghị quyết, 12 quy định, 2 quy chế, 101 chỉ thị, 142 kế hoạch, 16 thông tri, 1.800 báo cáo, 10.000 quyết định, 508 kết luận, 279 chương trình và hàng nghìn thông báo, công văn các loại...). Chuẩn bị chu đáo, kịp thời các nội dung họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; phối hợp tổ chức, phục vụ tốt các cuộc làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy (đã tham mưu, phục vụ thành công 13 kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh; từ năm 2015 đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức, phục vụ chu đáo hơn 300 hội nghị, cuộc họp, cuộc làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy). Các mặt công tác: Văn thư, lưu trữ, cơ yếu - công nghệ thông tin, thư từ - tiếp dân, công tác tài chính Ðảng, đầu tư xây dựng và hậu cần phục vụ cấp ủy có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ðồng thời, tăng cường phối hợp với các ban Ðảng tỉnh, ban cán sự Ðảng, Ðảng đoàn tham mưu giúp cấp ủy kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận... của Trung ương, của tỉnh; tích cực tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy.

  Trong công tác tham mưu, phục vụ Tỉnh, ủy Văn phòng Tỉnh ủy luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy vinh dự được Ðảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý như: Huân chương Lao động Hạng Nhất, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của các cấp, các ngành...

  Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan. Trước mắt và trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, từng bước hiện đại hóa công tác văn phòng cấp uỷ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Ðể thực hiện được nhiệm vụ nêu trên, Văn phòng sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

  Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo hướng “đúng và trúng vấn đề” qua việc giúp cấp ủy rà soát và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình toàn khóa của Tỉnh ủy, chương trình công tác hàng tháng của Thường trực Tỉnh ủy. Ðồng thời, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đột xuất, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chuẩn bị nội dung dự thảo các văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Hai là, nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản trình cấp ủy và giúp cấp ủy kịp thời ban hành các văn bản, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Ðể làm tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi mỗi cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Tỉnh ủy phải nắm vững quy trình, nội dung và có đầy đủ thông tin liên quan đến văn bản thẩm định... để thu thập đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn trước khi trình cấp ủy thông qua.

  Ba là, tiếp tục cải tiến qui trình, nâng cao chất lượng phục vụ các hội nghị, các cuộc làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Thường trực Tỉnh ủy. Tăng cường các sản phẩm thông tin có tính dự báo, thông tin mang tính định hướng và kịp thời nắm những diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

  Bốn là, tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình xử lý văn bản khép kín trên mạng thông tin diện rộng của Ðảng, lập danh mục và nộp lưu hồ sơ công việc hàng năm, xử lý dứt điểm tài liệu tồn đọng chưa chỉnh lý; đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu phục cấp ủy. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với văn phòng huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh. Từng bước đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong mọi hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy, đảm bảo an toàn thông tin mạng, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, nhất là hoạt động cơ yếu.

  Năm là, chủ động phối hợp chặt với các cơ quan chuyên môn trong bố trí, điều hành dự toán ngân sách Ðảng hàng năm và quản lý chặt chẽ tài sản Ðảng, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc.

  Sáu là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đảm bảo tiêu chuẩn theo chức danh, vị trí việc làm và nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ làm công tác tham mưu tổng hợp. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Ðảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.

 • Tác giả: Trần Cao Cường (Chánh Văn phòng Tỉnh ủy)
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: