TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục tinh giản biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026
 • Thời gian đăng: 03/08/2022 08:07:06 AM - Lượt đọc: 67
 • Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.
 • Giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016 - 2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021. Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022 - 2026.

  T-nh-B-t-ch-c-HN-t-ng-k-t-c-i-c-ch-h-nh-ch-nh.jpg

  Tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2022

  Bộ Chính trị yêu cầu, trước mắt giữ ổn định số lượng biên chế công đoàn địa phương đã giao vượt so với biên chế được giao. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp uỷ, tổ chức đảng liên quan tiến hành kiểm tra, tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình quản lý và giao biên chế công đoàn làm cơ sở tham mưu, hướng dẫn việc giao biên chế đối với cơ quan liên đoàn lao động cấp tỉnh, cấp huyện. Sau khi có hướng dẫn giao biên chế đối với cơ quan liên đoàn lao động cấp tỉnh, cấp huyện thì ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện giao biên chế công đoàn theo quy định trong tổng số biên chế được giao.

  Kết luận nêu rõ, biên chếđược giao giai đoạn 2022 - 2026 không bao gồm lao động hợp đồng.Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự quyết định việc sử dụng hợp đồng lao động và trả lương, phụ cấp cho lao động hợp đồng theo quy định từ ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

  Bộ Chính trị uỷ quyền cho Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định sử dụng biên chế dự phòng khi cần thiết (khoảng 0,5% tổng biên chế). Các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế chịu trách nhiệm triển khai, quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng biên chế của các đơn vị trực thuộc.

  Các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; trực tiếp quản lý biên chế được giao, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế cho các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị trực thuộc bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

   Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ được giao rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với chủ trương, quy định của Đảng về quản lý biên chế.

  Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quản lý biên chế; định kỳ hoặc khi cần thiết báo cáo Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo.

  KL số 40-KL/TW

                                     Tin, ảnh: Trần Hoài Nam.

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: