TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Phát huy tinh thần chiến thắng - Điện Biên vững bước hội nhập và phát triển
 • Thời gian đăng: 27/09/2019 03:23:23 PM
 • Trong các giai đoạn đấu tranh cách mạng, nhân dân Điện Biên đã kiên cường vượt lên mọi gian khổ, góp sức người, sức của cho cách mạng, cùng với nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Truyền thống cách mạng đó được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng Điện Biên vững bước hội nhập và phát triển.
 • Trong những trang sử vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vô cùng tự hào vì đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành quả cách mạng chung của dân tộc. Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, các thế hệ người Điện Biên đã viết những chiến công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

  "PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM"

  Sáu mươi lăm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế, xã hội theo hướng kinh tế nông nghiệp - dịch vụ - đô thị và công nghiệp; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối với các tỉnh trong vùng Tây Bắc và vùng Thủ đô. Qua đó nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, dần đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm kinh tế, chính trị trong khu vực.

  Đặc biệt, sau 15 năm chia tách thành lập, tỉnh đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách hàng năm liên tục tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng, hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

  Đến cuối năm 2018, Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực: Giá trị GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 7,15%; trong đó khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 4,98%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,52%; dịch vụ tăng 7,11%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định: Khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 19,96% (giảm 1,23%); công nghiệp - xây dựng 22,82% (tăng 0,34%); dịch vụ 54,61% (tăng 0,86%). GRDP bình quân ước đạt 27,31 triệu đồng/người/năm (tăng 12,14%). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 37,08%, giảm 3,93% so với thực hiện năm 2017. Cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả tốt, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; năm 2018 xếp hạng PCI của tỉnh tăng 1 bậc, xếp thứ 47/63 tỉnh, thành.

  Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 2 dự án cánh đồng lớn với quy mô 92ha, thực hiện thí điểm dồn điền, đổi thửa tại một số xã trên địa bàn huyện Điện Biên để tổ chức sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 63ha. 

  Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 1.144,5 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 10.237,7 tỷ đồng, đặc biệt là vốn đầu tư từ khu vực dân cư và các thành phần kinh tế tư nhân tăng mạnh (ước đạt 5.096,3 tỷ đồng).

  Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng trong cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển. Hiện trên địa bàn có 150 dự án đang được triển khai với tổng số vốn đăng ký trên 26.000 tỷ đồng.

  Gạo Mường Thanh của tỉnh Điện Biên đã trở thành thương hiệu khắp vùng Tây Bắc và cả nước.

  Hiện nay tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm như: Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc TP. Điện Biên Phủ...

  Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc Điện Biên đang ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đưa  Điện Biên trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống của nhân dân so với các vùng khác trong cả nước. Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đi đôi với thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

  "XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤ THEN CHỐT"

  Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, tiếp tục phát huy, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

  Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIII, Ban Thường Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng cũng đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay tại các địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết; phân công trách nhiệm, lộ trình thực hiện cụ thể đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát gắn với phòng, chống tham nhũng… 

  Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhận dạng rõ hơn, giúp cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nghiêm túc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế của bản thân... Đây là cơ sở để từng cấp ủy, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Đến nay, tỉnh đang tiếp tục thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. 

  Trên cơ sở kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19, của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 15, 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 73 đơn vị cấp phòng; tinh giản gần 900 biên chế.

  Cùng với việc sắp xếp bộ máy, quy hoạch cán bộ, Đảng bộ tỉnh đã và đang tích cực lãn


   

  h đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là ở những nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Ngoài ra, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng; công tác tư tưởng được quan tâm, nâng cao chất lượng, góp phần phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong nội bộ và nhân dân.

  Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

  Hiện nay, Tỉnh ủy Điện Biên đang tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên theo Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020”.

  Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, người dân từ đô thị tới các bản mường xa xôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã và đang ra sức thi đua lao động, sản xuất, bảo vệ vững chắc vùng đất phên giậu phía Tây Bắc của Tổ quốc; luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. 

  Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

  Phát huy truyền thống 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tiếp tục đoàn kết một lòng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cải cách lề lối tác phong làm việc khoa học, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoat động có hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái; huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; sớm triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên và các dự án trọng điểm… Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước./.

 • Nguồn tin: http://tuyengiao.vn
 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: