TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Hành trình hiện thực hóa khát vọng của ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên
 • Thời gian đăng: 01/08/2022 11:07:54 AM - Lượt đọc: 57
 • Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước là một trong những điểm mới của Đại hội XIII của Đảng và được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại phiên khai mạc Đại hội: “Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tại Đại hội XIII của Đảng, khát vọng phát triển đất nước không chỉ là một trong những yếu tố quan trọng làm nên chủ đề của Đại hội, mà còn được cụ thể hóa bằng các mục tiêu hết sức cụ thể trong các văn kiện; điều đó thể hiện rõ quyết tâm nhưng cũng đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội.
 • Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc không thể không bao hàm khát vọng vươn lên của cán bộ, công chức nói chung, khát vọng của cán bộ, công chức ngành tuyên giáo nói riêng. Bởi trên chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, công tác tuyên giáo luôn được xác định là một lĩnh vực quan trọng, bộ phận cấu thành của công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành và phụng sự Tổ quốc và nhân dân, khẳng định vai trò đi trước, mở đường, khai thông tư tưởng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, vì yêu cầu độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, hạnh phúc ấm no cho nhân dân.

  Bối cảnh thế giới, trong nước thời gian qua có những diễn biến khó lường, khó dự báo. Đó là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành nguồn lực, tranh giành ảnh hưởng giữa các nước ngày càng quyết liệt và nhất là xung đột giữa Nga và Ukraina ảnh hưởng tiêu cực đến sự phục hồi kinh tế thế giới… Những vấn đề đó đã tác động không nhỏ đến công tác Tuyên giáo nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo ngành, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã dành được những kết quả rất đáng tự hào. Ngành Tuyên giáo đã đổi mới quy trình biên soạn tài liệu học tập nghị quyết, quy trình tổ chức, học tập quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, sát đối tượng, một hội nghị trực tuyến chung cho cán bộ nhiều cấp; đổi mới quy trình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các đề án, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, sinh động, phù hợp đối tượng, nội dung ngắn gọn, bám sát nhiệm vụ chính trị; đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng cụ thể, thiết thực; đổi mới đồng bộ công tác khoa giáo theo hướng phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ, phục vụ đời sống và sản xuất cho đồng bào các dân tộc và thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Chủ động, tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đề xuất với cấp ủy giải pháp lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị.

  z3609641976675_9a590abb0694287d057c8af7635133da.jpg

  Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Lò Thị Minh Phượng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại điểm cầu Điện Biên

  Thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, hội nghị báo cáo viên các cấp, các cuộc họp, sinh hoạt của các hội, đoàn thể, các cuộc nắm bắt tình hình trực tiếp tại cơ sở, hệ thống tuyên giáo các cấp đã kịp thời báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo xử lý những vụ việc phức tạp, vấn đề nhạy cảm nảy sinh trên địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác đại hội đảng các cấp nhất là ở những địa bàn đơn vị nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Qua đó, đã tạo động lực, khí thế, khát vọng, nâng vị thế ngành tuyên giáo, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, thiết thực tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch - vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  z3609641798691_d4097d2e118fda2e3d9c82ba2b22959c.jpg

  Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2022 tại điểm cầu Điện Biên

  Với mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh nhanh và bền vững mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra, mà trong đó người dân phải là mục tiêu và đối tượng thụ hưởng của sự phát triển, để mọi người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có cuộc sống tốt đẹp hơn, có cơ hội, điều kiện đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Để hiện thực hoá khát vọng nói trên thì tỉnh Điện Biên nói chung, ngành Tuyên giáo Điện Biên nói riêng còn nhiều việc phải làm. Trước hết, mỗi cán bộ công chức ngành Tuyên giáo cần tự trang bị kiến thức, kỹ năng; ý thức công dân và niềm tự hào của người cán bộ làm công tác tuyên giáo; tiếp tục khẳng định vai trò công tác tuyên giáo; chủ động triển khai xây dựng người cán bộ Tuyên giáo thời đại mới: Trung thành, nhân ái, sáng tạo, hiệu quả và có khát vọng phát triển. Đó là người cán bộ tuyên giáo có đầy đủ sức khỏe, tri thức để tự tin khẳng định bản thân trong mọi lĩnh vực. Để có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành và của tỉnh, cán bộ, công chức ngành tuyên giáo Điện Biên cần chú trọng những vấn đề sau:

  Một là: Tập trung tuyên truyền khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn hệ thống chính trị, tỉnh Điện Biên nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh theo chủ đề của Đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng- an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”. Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, tỉnh ta nhất định sẽ thực hiện thành công tâm nguyện của cha anh, của các vị tiền nhân, của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên mảnh đất Điện Biên lịch sử và ước vọng từ hàng ngàn năm của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

  Hai là: Tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh; đó là: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; Tập trung nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực thu hút mạnh nguồn lực cho đầu tư phát triển và Phát triển nguồn nhân lực, nhất là ngồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển.

  Ba là: Tiếp tục tập trung tuyên truyền có hệ thống bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” với nhiều hình thức sáng tạo, như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, tiếp tục đăng tải ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư trên các phương tiện thông tin đại chúng để định hướng cho cả hệ thống chính trị nâng cao nhận thức sâu sắc và tăng niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

  Bốn là: Tiếp tục tuyên truyền nội dung chuyên đề toàn khoá Chỉ thị 05-CT/TW nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề năm 2022 đã triển khai trên địa bàn tỉnh Điện Biên về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân” và các chuyên đề từng năm đã được Tỉnh uỷ phê duyệt. Tuyên truyền nhằm nhân rộng các mô hình do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai như: Mô hình “Dòng họ bình yên” tại 230 khu dân cư thuộc huyện Tủa Chùa; mô hình “Tổ tự quản về an ninh biên giới” tại 75 khu dân cư thuộc huyện Mường Nhé ; mô hình “Tổ tự quản về an toàn giao thông” tại 49 khu dân cư thuộc thị xã Mường Lay ; 701 khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Các mô hình trên từng bước đi vào nền nếp và hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền và vai trò tự quản của người dân ngay từ khu dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đảng bộ các cấp.

  Năm là: Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình nước”. Trên tinh thần đó, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, các địa phương chỉ đạo kiên quyết tấn công làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

  Sáu là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, như: Tập trung vào những dự báo chiến lược để chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giải quyết các vấn đề do lý luận và thực tiễn đặt ra trước những diễn biến nhanh, khó lường của thế giới, đất nước và khu vực, nhất là trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tỉnh ta không bị bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào; bám sát những vấn đề thực tiễn của đất nước, của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực trên cơ sở tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, bám sát các sự kiện, các nhiệm vụ lớn của đất nước, các lĩnh vực nhạy cảm về văn hoá - văn nghệ, giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phương châm: “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để cổ vũ, biểu dương những tấm gương nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng.

  z3609641374977_1926c20fa0c111032b97e226cbfdcdde.jpg

  Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kiêm Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Điện Biên và các thành viên Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa và trao giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự Hội thi

  Ở bất cứ thời kỳ nào, con người cũng luôn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nguồn năng lượng tiềm tàng ấy tạo thành sức mạnh vĩ đại, giúp chúng ta có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng, bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Tinh thần, khát vọng ấy cần được khơi dậy, phát huy để góp phần thực hiện thắng lợi Nghịquyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp trong bối cảnh mới. Đây cũng là dịp để đội ngũ làm công tác Tuyên giáo Điện Biên tiếp tục kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cổ vũ khát vọng vươn lên mãnh liệt, ý chí và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị. Nhất định chúng ta sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới để góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Điện Biên nhanh và bền vững ./.

  1- Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tháng 3/2021.

   Lò Thị Minh Phượng

  UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên

 • BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Liên kết web
 • Thống kê truy cập
  Tổng truy cập: